06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩

امروز

شیوه نامه نگارش پایان نامه

شیوه نامه نگارش پایان نامه و رساله:


عنوان لینک
فرآیند دفاع از رساله دانشجویان دکتری لینک دانلود
مراحل دفاع از رساله دانشجویان دکتری لینک دانلود
شیوه نامه نگارش پایان نامه و رساله لینک دانلود
فرم درخواست تصويب موضوع رساله دکتری لینک دانلود
فرم درخواست تصويب موضوع پايان‌نامه كارشناسي ارشد لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات