سیده زینب رحیم زاده

مسئول آموزش دانشکده مدیریت و اقتصاد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۱۰۲ داخلی ۱۳۰۷

علی بازوند

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۱۰۲ داخلی ۱۳۰۷

مهدی امید زاده

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۱۰۲ داخلی ۱۳۰۷

هدیه مریدی

کارشناس آموزش دانشکده مدیریت و اقتصاد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۰۹۹ داخلی ۱۳۰۸

اسماعیل ندری

مسئول اداره امور عمومی دانشکده مدیریت و اقتصاد مدرک تحصیلی کارشناسی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۳۳۳ داخلی ۱۲۱۹

فاطمه استرکی

مسئول دفتر دانشکده مدیریت و اقتصاد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۱۰۲ داخلی ۱۳۰۶

فاطمه سپهوند

کارشناس دانشکده مدیریت و اقتصاد مدرک تحصیلی فوق دیپلم تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۱۰۲ داخلی ۱۳۰۷

الهام خدائیان

کارشناس گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳