تقویم دانشگاهی

به اطلاع دانشجویان میرساند که تقویم آموزشی نیم سال اول 1401-1400دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان بشرح زیر میباشد :

انتخاب واحد : 1400/06/20  لغایت   1400/06/26

شروع کلاسها : 1400/06/27

ترمیم (حذف و اضافه) : 1400/06/27  لغایت  1400/06/28

حذف اضطراری : 1400/06/26  لغایت  1400/10/02

پایان کلاسها : 1400/10/15

امتحانات : 1400/10/18   لغایت   1400/10/30