گروه آموزشی اقتصاد و حسابداری

این گروه در سال 1391 و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در واحد اقماری نورآباد فعالیت خود را شروع کرد و هم اکنون در دو مقطع کارشناسی در واحد نور آیاد و ارشد حسابداری  در دانشکده علوم اقتصادی و اداری مشغول فعالیت می باشد .