06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦

امروز

کارشناسان

 

جناب اقای مهدی پور رجب       AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان   کارشناس گروه مدیریت بازرگانی    

جناب اقای اسماعیل ندری       AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان  کارشناس گروه اقتصاد بازرگانی و حسابداری

       


سرکار خانم سیده زینب رحیم زاده             کارشناس آموزشی گروه مدیریت بازرگانی                 33120099

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات