06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩

امروز

کارکنان دانشکده

فاطمه استرکی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اقتصادی و اداری کارشناسی ارشد تلفن:33120102 داخلی: 1306
اسماعیل ندری مسئول اداره امور عمومی دانشکده علوم اقتصادی و اداری کارشناسی تلفن :33120333داخلی: 1219
هدیه مریدی کارشناس آموزش دانشکده علوم اقتصاد و اداری کارشناسی ارشد تلفن:33120099 داخلی: 1308
مهدی امید زاده مسئول دفتر دانشکده علوم اقتصاد و اداری کارشناسی ارشد تلفن:33120102 داخلی: 1307
علی بازوند کارشناس گروه مدیریت دانشکده علوم اقتصاد و اداری کارشناسی تلفن : 33120102 داخلی: 1307
سیده زینب رحیم زاده مسئول آموزش دانشکده علوم اقتصاد و اداری کارشناسی ارشد تلفن : 33120102 داخلی: 1307
فاطمه سپهوند کارشناس دانشکده علوم اقتصاد و اداری فوق دیپلم تلفن : 33120102 داخلی: 1307

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات