برگزاری جلسه دفاع

۱۴۰۰/۱۱/۰۵

پس از تصمیم گیری در خصوص حضوری شدن جلسات دفاع از سوی شورای محترم  پژوهشی دانشگاه، اولین جلسه دفاع به صورت حضوری در دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار شد. خانم فاطمه پاپی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری مورخ 1400/11/2 در سالن جلسات دانشکده دفاع از پایان نامه خود را به انجام رساند.


۱۴۰۰/۱۱/۰۵ - ۰۰:۰۰
۴۸۹ بازدید