06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧

امروز

فرم درخواست تصويب موضوع رساله دکتری


پروپوزال_دکتری
پروپوزال دکتریhttp://eco.lu.ac.ir/uploads/1.doc

download
مراحل_پروپوزال_دکتریhttp://eco.lu.ac.ir/uploads/?????_????????_?????.docx
مراحل_پروپوزال_ارشدhttp://eco.lu.ac.ir/uploads/?????_????????_????.docx
فرم_پیشرفت_تحصیلیhttp://eco.lu.ac.ir/uploads/???_??????_??????.docx
فرمت_پروپزال_دانشکده_اقتصادhttp://eco.lu.ac.ir/uploads/????_???????_???????_??????.doc
پروپوزال_دکتریhttp://eco.lu.ac.ir/uploads/????????_?????.docخدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات