06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

اعضای هیأت علمی

مدیر گروه حسابداری 

دکتر مسعود طاری نیا                                  دکتری حسابداری

محمد جواد بختیار زاده                                فوق لیسانس مدیریت مالی(بازنشسته)

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات